Warunki ogólne

1.  Oferta:

Biuro gwarantuje usługę zgodną z informacjami opublikowanymi i obowiązującymi w dniu potwierdzenia rezerwacji oraz zgodną z opisem i terminem tejże potwierdzonej rezerwacji, oprócz przypadków powstałych z takich powodów jak np. śmierć lub choroba usługodawcy, bądź jego najbliższej rodziny, niespodziewane wydarzenia, których nie można przewidzieć, ani którym nie można zapobiec; (np: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susze; wojny, strajki, napady terrorystyczne), oraz ograniczenia ze strony państwa (mobilizacja, zakaz opuszczania terytorium państwa).

2. Rezerwacje i płatności:

Zapytania i rezerwacje zakwaterowania są przyjmowane drogą elektroniczną. Dokonując rezerwacji Klient potwierdza, że szczegółowo zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami usług turystycznych, i że w pełni je akceptuje. W ten sposób wszystko, co zostało wymienione w Ogólnych Warunkach staje się obowiązujące prawnie tak dla Klienta jak i dla Biura. Biuro przekazuje do dyspozycji podpisującego umowę odpowiedni materiał w formie elektronicznej, przedstawia mu wszystkie istotne informacje związane z wyjazdem oraz przekazuje lub informuje go o ogólnych warunkach usług turystycznych, które są integralną częścią tej umowy. Przy rezerwacji Klient jest zobowiązany udostępnić wszystkie dane, jakich wymaga dokonanie rezerwacji. Aby zarezerwować usługę należy wpłacić zaliczkę, zależnie od wybranego sposobu płacenia, resztę należy wpłacić najpóźniej w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, jeśli nie zostało to określone inaczej, z czym Klient jest zapoznawany w czasie rezerwacji. W przypadku, gdy Klient nie uiści pozostałej kwoty w ustalonym terminie, Biuro zatrzymuje prawo do anulowania rezerwacji przy uprzednim powiadomieniu Klienta.

Wszelki obciążenia są dokonywane w euro. 

Płatności klient może dokonać przelewem bankowym po otrzymaniu Faktury proforma na nasze konto bankowe.

Po dokonaniu ustalonej wpłaty klient otrzyma drogą elektroniczną lub pocztową, za potwierdzeniem odbioru, oryginał faktury z końcowy potwierdzeniem zamówionej usługi.

3. Opłata klimatyczna:

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o opłacie klimatycznej w Republice Chorwackiej Klient jest zobowiązany uiścić opłatę klimatyczną równocześnie z opłatą za wynajem kwatery. Opłata klimatyczna określona przez Ustawę o opłacie klimatycznej Republiki Chorwackiej wynosi od 2,00 do 7,00 kun dziennie dla osób dorosłych. Młodzież w wieku od 12. do 18 lat obejmuje zniżka 50% od tej kwoty, a dzieci poniżej 12. roku życia są zwolnione z opłaty klimatycznej. Wysokość opłaty klimatycznej dla danej rezerwacji zależy od miejsca pobytu w Republice Chorwackiej oraz terminu pobytu, ilości osób oraz ich wieku.

4. Ceny usług:

Cena usługi obejmuje usługę główną, zgodnie z opisem w cenniku danego zakwaterowania, podaną w rezerwacji. W przypadku niektórych kwater z naszej oferty, naliczane są Klientowi dopłaty za następujące usługi dodatkowe: końcowe sprzątanie, jednorazowe zameldowanie oraz taksa ekologiczna. Opcjonalne usługi dodatkowe, to te, które nie są zawarte w cenie, są dostępne przy uprzednim zgłoszeniu a płatne, w gotówce, bezpośrednio na miejscu zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Biuro.  Biurze jak również uiszczeniu opłaty w u właściciela, Usługi dodatkowe lub specjalne to te usługi, które nie zostały włączone do ceny głównej kwatery (w opisie kwatery lub cenniku określone, jako ''do uzgodnienia'' lub dodatkowe usługi, które są realizowane po uprzednim zamówieniu, a także dopłatą), dlatego Klient opłaca je miejscu u właściciela, w gotówce. Usługi dodatkowe i specjalne należy zgłaszać lub zamawiać przy rezerwacji kwatery. W przypadku kwater prywatnych zazwyczaj w cenę jest wliczone zużycie energii elektrycznej, wody i gazu, jak również pościel, końcowe sprzątanie oraz usługi dodatkowe, które są, jako takie zawarte w pojedynczych opisach kwater. Klient jest zobowiązany do posprzątania apartamentu lub domu przed odjazdem bez względu na końcowe sprzątanie. Sprzątanie obejmuje zmywanie i ułożenie naczyń, wyrzucenie śmieci i zamiatanie wszystkich pokoi tak, aby obiekt został przekazany usługodawcy w porządnym stanie. W zasadzie należy również zabrać ze sobą papier toaletowy (oprócz hoteli). Ceny usług podane są w EUR-o. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany opublikowanych cen. Klientom, którzy wpłacili zaliczkę za określoną rezerwację, Biuro gwarantuje cenę kwatery określoną w rozliczeniu, na podstawie, której opłacili zaliczkę. Jeśli zmiana nastąpi przed wpłatą zaliczki, Biuro zobowiązane jest powiadomić Klienta o zmianie. Obie strony Umowy są zgodne, że Biuro ma prawo podwyższyć cenę najpóźniej do 20. dnia przed rozpoczęciem podróży, jeśli po potwierdzeniu rezerwacji doszło do zmian w kursie ustalonej waluty. Klient może zrezygnować z rezerwacji, jeśli wzrost ceny wyniesie więcej niż 10%. W tym przypadku ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty bez prawa do zadośćuczynienia szkody. Ceny określone w naszych ofertach i programach opierają się na umowach z naszymi partnerami i nie muszą odpowiadać cenom ogłoszonym na miejscu pobytu, w obiekcie zakwaterowania Klienta; ewentualna różnica w cenie nie może być przedmiotem reklamacji.

Jeśli do zarezerwowanego miejsca przyjedzie więcej osób, niż to zostało zaznaczone na dokumentach podróży (voucherze), usługodawca ma prawo odmówić usługi niezgłoszonym turystom lub przyjąć wszystkich turystów z dopłatą za niezgłoszone osoby opłaconą na miejscu. W tym przypadku również Biuro nie przyjmuje od Klienta reklamacji na zarezerwowaną kwaterę.

Jeśli do zarezerwowanego miejsca przyjedzie z niezgłoszonym przy rezerwacji, zwierzęciem domowym, Usługodawca ma prawo odmówić usługi. W tym przypadku również Biuro nie przyjmuje od Klienta reklamacji na zarezerwowaną kwaterę. Zniżki oraz oferty specjalne nie mogą być łączone; w jednej rezerwacji można wykorzystać tylko jedną zniżkę.

5. Kategoryzacja i opis usług:

Oferowane miejsca zakwaterowania opisane są zgodnie ze służbową kategoryzacją odpowiednich instytucji oraz w oparciu o naoczną kontrolę faktycznego stanu kwater podczas ich zgłoszenia. Standardy kwater, wyżywienia, usług itp., w poszczególnych miejscowościach oraz regionach są różne i nieporównywalne. Informacje, które Klient otrzyma w miejscu sprzedaży nie zobowiązują Biura w większym stopniu niż informacje opublikowane na stronach noclegichorwacja.eu  lub innych drukowanych materiałach Biura.

Miejsce parkingowe jest zapewnione, jeżeli właściciel ma do dyspozycji po jedno miejsce parkingowe dla każdej jednostki zakwaterowania na terenie posesji lub w jej pobliżu. Zapewniony parking nie oznacza miejsca na samej posesji, na miejscu strzeżonym, ogrodzonym lub zadaszonym miejscu. Zakwaterowanie, które jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, ale nie jest w pełni przystosowane, musi wypełniać następujące wymagania:

 • - Jednostka zakwaterowania musi znajdować się na parterze (maksymalnie dwa schodki przy wejściu do kwatery)
 • - Wymiary kwatery są przystosowane dla osób poruszających się w wózkach inwalidzkich (szerokość drzwi min. 75 cm, przestrzenna łazienka jednak, która nie jest wyposażona w odpowiednie uchwyty) 

6. Obowiązki biura:

Biuro jest zobowiązane do czuwania nad prawidłowością usług, jak i wyborem świadczących usługi, a także do dbania o interesy i prawa Klienta, zgodnie z dobrymi obyczajami obowiązującymi w turystyce. Biuro będzie wszystkie wymienione obowiązki wypełniać w całości i zgodnie z opisanym sposobem, oprócz nieprzewidzianych okoliczności (punkt 1.), gdy postępuje się zgodnie z niżej opisanymi zasadami.

7. Obowiązki klienta:

Klient jest zobowiązany:

 • posiadać ważne dokumenty podróżne
 • przestrzegać celnych i walutowych przepisów kraju, do którego przyjeżdża
 • przestrzegać przepisów walutowych i celnych, oraz innych praw i przepisów Republiki Chorwacji, a także krajów, przez które przejeżdża i w których przebywa. W przypadku niemożności kontynuowania podróży spowodowanego złamaniem przepisów przez Klienta, wszystkie powstałe koszty pokrywa sam Klient.
 • przestrzegać porządku domowego w miejscu zakwaterowania oraz w dobrej wierze współpracować z osobami świadczącymi usługi
 • po dotarciu na miejsce zakwaterowania przedstawić usługodawcy dokument potwierdzający opłacenie usługi (Voucher przesłany e-mailem)
 • jeżeli na voucherze jest zawarta informacja, ze Klient musi uregulować saldo na miejscu, jest on zobowiązany do uregulowania płatności w dniu przyjazdu do kwatery
 • jeżeli Klient zamierza ze sobą zabrać zwierzę, jest zobowiązany poinformować o tym przy wysyłaniu swojego zapytania nawet jeśli w opisie obiektu są dozwolone. Należy podać rodzaj i wielkość zwierzęcia i nawet, jeśli są dozwolone w domu to nie znaczy, że mogą się swobodnie poruszać zawsze i wszędzie. Dla większości obiektów, w których zwierzęta są dozwolone nalicza się odpowiednią dopłatę, którą ustala właściciel. Dopłata jest regulowana bezpośrednio u właściciela w dniu przyjazdu, przy czym o dokładnej naliczonej kwocie Klient zostanie powiadomiony przez Biuro.
 • jeżeli klient planuje przyjazd z liczbą osób większą niż jest to dozwolone w kwaterze, jest zobowiązany do uwzględnienia dodatkowych osób przy wysyłaniu zapytania, nawet jeżeli są to dzieci. Możliwość korzystania z kwatery przez większą ilość osób zależy jedynie od dobrej woli gospodarza a niewykluczona jest również dopłata za dodatkowe osoby. Nie istnieje zasada, według której małe dzieci mogą bezpłatnie i bez wcześniejszej informacji mogłyby korzystać z kwatery.

W sytuacjach nieprzestrzegania tych obowiązków, Klient sam ponosi koszty i odpowiada za poczynione straty. Potwierdzając rezerwację Klient zobowiązuje się, że jeśli uczyni jakąkolwiek szkodę wobec usługodawcy, to na miejscu za nią zapłaci.

8. Prawa klienta do zmian i rezygnacji z usługi:

O każdej zmianie lub rezygnacji z rezerwacji Klient jest zobowiązany poinformować Biuro droga pisemną (e-mailem, pocztą)), aby Biuro mogło opracować wniosek. Zmiana lub rezygnacja z rezerwacji drogą telefoniczną nie jest możliwa. W razie zmiany lub rezygnacji potwierdzonej rezerwacji, data przyjęcia pisemnej informacji w czasie godzin pracy biura stanowi podstawę do obliczenia kosztów. W przypadku przyjęcia pisemnej rezygnacji lub zmiany poza godzinami pracy Biura, jako datę przyjęcia wniosku przyjmuje się następny dzień roboczy Biura.

W przypadku rezygnacji przez klienta z rezerwacji kwatery prywatnej do 72 godzin po przeprowadzeniu wpłaty, przy równoczesnym warunku, że do daty rozpoczęcia korzystania z usługi zostało więcej niż 31 dni, Biuro po przyjęciu wniosku Klienta, przeprowadzi zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 7 dni roboczych. Niniejsze warunki obowiązują jedynie dla odwołania pierwszej rezerwacji.  Przy zmianie liczby osób, daty przyjazdu i/lub wyjazdu przez Klienta na już potwierdzonej rezerwacji, jeżeli zmiana jest możliwa do realizacji, przyjmowane są następujące warunki:

 •  Do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest równa lub większa od pierwotnej Biuro naliczy jedynie różnicę w cenie
 •  Do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest mniejsza, Biura pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 25 euro, a ewentualna różnica zostanie Klientowi zwrócona.
 •  Od 29 do 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest równa lub większa od pierwotnej Biuro naliczy jedynie różnicę w cenie
 •  Od 29 do 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, dla kwoty rezerwacji, która jest mniejsza, Biuro przeprowadzi zmianę zgodnie z życzeniem Klienta, jednak kwota rezerwacji nie zostanie zmniejszona
 •  Zmiana rezerwacji 6 do 1 dnia przed rozpoczęciem korzystania z usługi nie są możliwe.
 • Jeżeli Klient będzie chciał zamienić kwaterę w tym samym obiekcie, a zamiana jest możliwe, wówczas Biuro pobiera koszty manipulacyjne w wysokości 25 euro, oraz ewentualną różnicę w cenię. Jeżeli Klient będzie chciał zamienić kwaterę w drugim obiekcie, zmiana jest traktowana jak rezygnacja z pierwotnej rezerwacji, dla której są ważne poniższe warunki rezygnacji z rezerwacji.

Jeżeli zmiany z wniosku nie są możliwe i z tego powodu Klient zrezygnuje z rezerwacji, obowiązują poniższe warunki rezygnacji.

Warunki rezygnacji z rezerwacji:

Kwatery prywatnej

1) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji kwatery prywatnej koszty są następujące:

 • za rezygnację rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 15% łącznej kwoty rezerwacji, a najmniej 15 EUR
 • za rezygnację rezerwacji od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 80% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Hotelu

2) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji hotelu koszty są następujące:

 • za rezygnację rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 15% łącznej kwoty rezerwacji, a najmniej 15 EUR
 • za rezygnację rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 30% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 80% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 7 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Willi

3) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji willi koszty są następujące

 • za rezygnację rezerwacji do 56 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 30% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 55 do 43 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 42 do 29 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 65% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 28 do 16 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 90% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 15 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji 

Latarni morskiej

4) W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji latarni morskiej koszty są następujące:

 • za rezygnację rezerwacji do 45 dni przed początkiem korzystania z usługi nalicza się 10% łącznej kwoty rezerwacji, a najmniej 15 EUR
 • za rezygnację rezerwacji od 44 do 17 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 50% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji od 16 do 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji
 • za rezygnację rezerwacji po wyjeździe lub jeśli klient się nie pojawi w zarezerwowanej katerze nalicza się 100% łącznej kwoty rezerwacji

Każde storno rezerwacji wymaga opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 euro. Jeżeli tytułem rezygnacji klientowi przysługuje częściowy zwrot kosztów, biuro przeprowadzi transakcję w terminie 45 dni.

Przy rezygnacji z rezerwacji, dla której Klient wpłacił 25-30% łącznej kwoty rezerwacji Biurze, jeżeli kwota kosztów rezygnacji z rezerwacji jest większa niż wpłacona kwota, Klientowi zostanie wystawiony rachunek na kwotę różnicy zgodnie z punktem 8. Warunków ogólnych, który jest zobowiązany uregulować w ciągu 14 od jego przyjęcia.

Jeśli Klient musi zrezygnować z rezerwacji później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, Biuro stwarza mu możliwość wskazania nowego Klienta/użytkownika dla tej samej rezerwacji, o ile to możliwe (zależy to od ostatecznego usługodawcy). W takiej sytuacji Biuro naliczy jedynie realne koszty spowodowane zamianą Klienta. Nowy użytkownik rezerwacji przejmuje wszystkie zobowiązania niniejszych Ogólnych Warunków.

Jeśli Klient nie przyjedzie do miejsca zakwaterowania do północy w dniu rozpoczęcia usługi, a nie skontaktował się Biurem lub usługodawcą, rezerwacja zostaje uznana za odwołaną, a koszty rezygnacji będą obliczane według wyżej wymienionych warunków. Jeśli rzeczywiste koszty rezygnacji przewyższają wyżej wymienione koszty, Biuro zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta rzeczywistymi kosztami. Klientowi zostanie wystawiony rachunek na kwotę różnicy, który jest zobowiązany uregulować w ciągu 14 od jego przyjęcia.

Biuro nie zwraca kosztów powstałych w wyniku zakupu pozwoleń na podróż czy wiz, związanych z rezerwacją, z której Klient rezygnuje.

9. Ubezpieczenie:

Nasze ceny nie włączają pakietu ubezpieczenia turystycznego: od ustępstw niebezpiecznych wypadków i choroby w podróży, od uszkodzenia lub zagubienia bagażu jak też dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne Podpisaniem Umowy, której integralną częścią są niniejsze Warunki uważa się, że zostały Klientowi zaproponowane i polecone dodatkowe ubezpieczenia. W przypadku, gdy Klient chce wykupić ubezpieczenia, można je umówić bezpośrednio u jednego z ubezpieczycieli lub w Biurze, przy czym Biuro działa jedynie, jako pośrednik. Zalecamy dokładne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia przed jego wykupieniem. Ceny usług turystycznych nie obejmują ubezpieczeń od rezygnacji z rezerwacji.

Jeśli Klient podczas rezerwacji przewiduje, że może być zmuszony odwołać rezerwację, Biuro poleca mu wykupienie ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Ubezpieczenia od rezygnacji można opłacić wyłącznie przy zgłoszeniu wyjazdu (nie później).

Jeśli Klient nie podpisał umowy ubezpieczenia na wypadek zrezygnowania z rezerwacji, a musi zrezygnować i ma potwierdzenie o jednym z wyżej wymienionych nieprzewidzianym wydarzeń, Biuro zachowuje prawo wypłaty zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10. niniejszej Umowy. Przy rezygnacji nie wypłaca się kosztów uzyskania wizy i dokumentów podróży, nawet w wypadku, jeśli Klient ma wykupione ubezpieczenie na wypadek rezygnacji. Przez wykupienie polisy ubezpieczeniowej Klient wszystkie swoje żądania przenosi na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił polisę, a Biuro zobowiązuje się dostarczyć Klientowi wszystkie dokumenty, które są niezbędne przy ubieganiu się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, i które są związane z rezerwacją. Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia dołączone są do polisy ubezpieczeniowej, dlatego proponujemy się z nimi osobiście zapoznać. 

10. Bagaż:

Klienci są zobowiązani do dbania o bagaż i rzeczy wniesione do kwatery. Klienci sami ponoszą odpowiedzialność za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych bez nadzoru. Biuro nie odpowiada za zniszczony lub zgubiony bagaż, ani za kradzież bagażu lub cennych przedmiotów w miejscu zakwaterowania (poleca się wynajem sejfu, jeśli istnieje taka możliwość lub wykupienie pakietu ubezpieczenia, który zabezpieczy także bagaż). Zgubiony bagaż lub kradzież zgłasza się dostawcy usług zakwaterowania i odpowiedniej jednostce policji.

11. Prawo biura do zmian i rezygnacji:

Biuro zastrzega sobie prawo zmiany rezerwacji, w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć, uniknąć lub zapobiec (sprawdź pkt. 1.) . Zarezerwowaną kwaterę można zastąpić tylko po uprzednim powiadomieniu Klienta i tylko na kwaterę tej samej lub wyższej kategorii, ale w cenie kwatery, którą Klient potwierdził w rezerwacji. Jeśli kwatera zastępcza jest możliwa tylko w obiekcie wyższej kategorii i w cenie wyższej o 15% od opłaconej rezerwacji, Biuro zastrzega sobie prawo dopłaty różnicy po konsultacji z Klientem. W sytuacji, gdy zmiana opłaconej kwatery będzie niemożliwa, Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji po uprzednim powiadomieniu Klienta przed rozpoczęciem korzystania z usługi oraz gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty Klient w sytuacji odwołania rezerwacji przez Biuro nie ma prawa żądać zadośćuczynienia za szkodę, Biuro jest zobowiązane jedynie do zwrotu kwoty wpłaconej na rachunek Biura. Jeśli niemożliwa jest adekwatna zmiana w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi, Biuro będzie się starać poinformować Klienta o możliwości zakwaterowania, które nie znajduje się w ofercie Biura i zapewnić Klientowi zwrot całości kwoty opłaconej rezerwacji.

12. Reklamacja:

Każdy Klient - strona Umowy, ma prawo na reklamację z powodu nie wykonania umówionej usługi. Klient jest zobowiązany w dniu przyjazdu natychmiast u usługodawcy reklamować nieodpowiadającą usługę i zawiadomić o tym Biuro mailem na info@noclegichorwacja.eu; michal.s@slovaktravelservice.com   lub telefonicznie pod numer +421 (0)907272592  (godziny pracy). Klient jest zobowiązany współpracować z dostawcą usług i Biurem w dobrej wierze usunięcia przyczyn reklamacji. W przypadku, gdy Klient na miejscu nie będzie zadowolony zastanym stanem i opuści obiekt oraz z własnej inicjatywy znajdzie inną kwaterę a w przypadku, gdy nie da szansy Biurze na usunięcie problemu lub znalezienia dla niego adekwatnej kwatery zastępczej, taki Klient nie może żądać zwrotu wpłaconej kwoty lub domagać się odszkodowania bez względu na to czy jego powody były słuszne czy też nie. Jeśli Klient przyjmie zaproponowane na miejscu rozwiązanie reklamacji, które odpowiada opłaconej usłudze, Biuro nie musi przyjmować reklamacji.

Jeśli nawet po interwencji na miejscu problem nie zostanie rozwiązany, najpóźniej 8 dni po powrocie z wypoczynku, Klient jest zobowiązany wysłać pisemną reklamację wraz z załączonymi dokumentami i zdjęciami, które dowodzą zasadności reklamacji e-mailem na info@noclegichorwacja.eu lub pocztą na adres Biura. Biuro będzie rozpatrywać tylko w pełni udokumentowane reklamacje zgłoszone w terminie do 8 dni od zakończenia rezerwacji.

Biuro jest zobowiązana do udzielenia pisemnej decyzji w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Biuro może przedłużyć termin odpowiedzi z powodu zbierania informacji i sprawdzenia danej reklamacji u usługodawcy najwięcej o kolejne 14 dni. Biuro rozwiąże jedynie te reklamacji, których powodu nie można było wyeliminować na miejscu.

W czasie rozpatrywania wniosku, które trwa maksymalnie 14 dni, a w ciągu 28 dni po złożeniu reklamacji, Klient wiążąco zrzeka się pośrednictwa jakichkolwiek osób trzecich, arbitrażu organizacji turystycznej SACKA lub innych instytucji, jak i podawania informacji mediom. Klient zrzeka się również prawa wniesienia sprawy do sądu. Najwyższa kwota odszkodowania w przypadku reklamacji może wynieść równowartość zareklamowanej części usługi, a nie może obejmować już wykorzystanych usług jak i całości ceny imprezy. W ten sposób wykluczone zostaje prawo Klienta do rekompensaty w formie tzw. idealnej szkody.

Klient, który nie jest zadowolony z odpowiedzi organizatora, a korzystał z usługi Biuro, członka organizacji turystycznej i trzymał się wyżej wypisanych kroków dla przeprowadzenia postępowania w związku z reklamacją i posiada wszelką potrzebną dokumentację, może wnieść zażalenie o arbitraż SACKA. Zgodnie z Regulaminem o arbitrażu, całe postępowanie musi być gotowe w ciągu następnego miesiąca. Postępowaniem tym organizator może przystać na odszkodowanie lub Klient, ponosząc koszty sądu, do którego może się dalej odwoływać, a który może orzec o niemożności wygrania sporu.       Biuro nie może odpowiadać za ewentualne warunki klimatyczne, czystość i temperaturę wody w miejscach pobytu, a także inne podobne sytuacje i zdarzenia, które mogą spowodować niezadowolenie Klienta, choć nie dotyczą bezpośrednio, jakości zarezerwowanej kwatery (np. zła pogoda, źle urządzona plaża; zbyt duże tłumy, kradzież lub uszkodzenie mienia itp.).

Jeśli Klient zdecydował się na rezerwację ”LAST MINUTE”, wtedy Klient zgadza się na wszelkie ryzyko takiej usługi. Może ona zawierać w sobie nieprzewidziane wydarzenia, na które Biuro nie może mieć wpływu, a Klient z powodu atrakcyjnej ceny zaakceptował taką usługę i dlatego Klient nie ma prawa do reklamacji wobec organizatora podróży. 

13. Ochrona danych osobowych:

Klient przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe. Dane osobowe Klienta są potrzebne do realizacji zamówionej usługi. Będą też wykorzystywane do dalszej wzajemnej komunikacji. Biuro zobowiązuje się, że nie będzie danych osobowych wyprowadzać z kraju ani przekazywać osobom trzecim oprócz potrzeb realizacji zamówionej usługi. Dane osobowe Klienta będą przechowywanie w bazie danych, zgodnie z decyzją Zarządu o sposobie zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Strona wyraża zgodę na wykorzystywanie jej danych osobowych na potrzeby akcji marketingowych Biura.

 

Klient i Biuro ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowie będą rozwiązywać polubownie, w przeciwnym wypadku strony podporządkują się decyzjom sądu w Trnavie, a miarodajne będzie słowackie prawo.